هه‌مه‌جۆر   -   مه‌حوی

  بێ میهر و بێ مروەتیی تۆ هەر عەلەلخسووس

بێ میهر و بێ مروەتیی تۆ هەر عەلەلخسووس
دەرحەق فیداییانی جگەر سۆختەی خلووس

ڕەحم و مروەتت نەبووە و نیشە، با خسووس
دەرحەق بە عاشقان و لە دەرحەق منا خسووس

تێر ئاوی کردووە دەمی تێغت چ گەلوەها
تینوو لەو ئاوە مامەوە من هەروەها خسووس

ئەم عالەمە کە مونتەزری جیلوەی ئەو مەهەن
دەمرن بەو ئینتیزارە هەموو لا بلا خسووس

لەو شۆخە نیمە چاوی تەرەححوم، کە مەزهەبی
جەور و جەفایە، دەرحەقی ئەهلی وەفا خسووس

لەم شارە خۆ هەموو ڕەوش و دەئبی ئادەمی
یەکبارە باری کردووە، دین و حەیا خسووس

نامەرد ئەوەندە موعتەبەرن لەم زەمانەدا
مەرد ئیعتباری کەم بووە، مەردی خودا خسووس

ڕەنجانی ئەهلی دڵ دڵە دەردە بەڵایەتی
مونکیر کە ناوی ئێمە ئەوەندە دەبا خسووس

هەرکەس لە حەزرەتێ بە تەما حەللی موشکیلە
مەحوی لە حەزرەتی شەهی موشکیل گوشا خسووس

 

بێ میهر و بێ مروەتیی تۆ هەر عەلەلخسووس
دەرحەق فیداییانی جگەر سۆختەی خلووس

ڕەحم و مروەتت نەبووە و نیشە، با خسووس
دەرحەق بە عاشقان و لە دەرحەق منا خسووس

تێر ئاوی کردووە دەمی تێغت چ گەلوەها
تینوو لەو ئاوە مامەوە من هەروەها خسووس

ئەم عالەمە کە مونتەزری جیلوەی ئەو مەهەن
دەمرن بەو ئینتیزارە هەموو لا بلا خسووس

لەو شۆخە نیمە چاوی تەرەححوم، کە مەزهەبی
جەور و جەفایە، دەرحەقی ئەهلی وەفا خسووس

لەم شارە خۆ هەموو ڕەوش و دەئبی ئادەمی
یەکبارە باری کردووە، دین و حەیا خسووس

نامەرد ئەوەندە موعتەبەرن لەم زەمانەدا
مەرد ئیعتباری کەم بووە، مەردی خودا خسووس

ڕەنجانی ئەهلی دڵ دڵە دەردە بەڵایەتی
مونکیر کە ناوی ئێمە ئەوەندە دەبا خسووس

هەرکەس لە حەزرەتێ بە تەما حەللی موشکیلە
مەحوی لە حەزرەتی شەهی موشکیل گوشا خسووس

 

 448

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.